Lakossági pályázatok

Pályázati lehetőségek

Lakossági napelemes rendszerek támogatása
és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

2021.11.15.-től

ÚJ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG (50%-OS OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS)

2021.01.01-től!

Lakóépületek Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

A pályázatok benyújtása 2021. november 15-től a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

 

1. ütem

2. ütem

3. ütem

4. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Vas, Veszprém és Zala

megye

2021.11.15. 8:00 órától

2022.03.01. 8:00 órától

2023.03.01. 8:00 órától

2024.03.04. 8:00 órától

Baranya, Bács-Kiskun, Békés,

Csongrád, Somogy és Tolna megye

2021.11.22. 8:00 órától

2022.03.08. 8:00 órától

2023.03.08. 8:00 órától

2024.03.11. 8:00 órától

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád

és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

2021.11.29. 8:00 órától

2022.03.16. 8:00 órától

2023.03.16. 8:00 órától

2024.03.18. 8:00 órától

Budapest és Pest megye

2021.12.06. 8:00 órától

2022.03.22. 8:00 órától

2023.03.22. 8:00 órától

2024.03.25. 8:00 órától

 

Támogatás célja

A pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek                                 

 

Pályázók köre

Pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész) tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

Kizáró okok, speciális feltételek

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

 • A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (rész) tulajdonjoggal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyekre érvényes a fenti feltétel.
 • A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján a pályázat benyújtásának napján tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 • Cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély esetében az 5. sz. melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat becsatolása szükséges.
 • Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.
 • Pályázattal érintett épületek köre
 • A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott
 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény.

E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

 • Nem jogosult pályázatot benyújtani:
 • aki nem természetes személy (nem magánszemély);
 • aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
 • akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával – gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy – a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
 • kiskorú természetes személy (magánszemély);
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
 • aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 • aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 • A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a Pályázó támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
 2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén), VAGY
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében).

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg. Minden opció egyedi támogatható tevékenységi körrel, illetve feltételrendszerrel rendelkezik, azonban minden, jelen pályázatban támogatható tevékenység kapcsán feltétel, hogy:

 • kizárólag energiamegtakarítást és/vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatók;
 • a pályázatbenyújtás napját megelőzően megkezdett beruházások kapcsán támogatás nem igényelhető (támogatott beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése a beruházás megkezdésének minősül);
 • elszámolható a megjelölt kivitelezési munkálat anyagköltsége, munkadíja, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó (ÁFA) összege;
 • kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható;
 • a fűtéskorszerűsítési beruházás megvalósításával az épület érintett energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek;
 • az épületbővítésekkel, átalakításokkal, továbbá átépítésekkel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában jelen pályázat keretében támogatás nem igényelhető;
 • Kedvezményezett köteles minden vállalt – önállóan támogatható, illetve önállóan nem támogatható – tevékenységet a pályázatban feltüntetetteknek, illetve a pályázati felhívásnak és annak mellékleteinek megfelelően megvalósítani.

 

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWpot).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető.

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWpot);
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel;
 • a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható

 • kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése,
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

 

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot);
 • a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel;
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:

 • kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenység:

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,
 • az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése;
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

 

Nem nyújtható támogatás:

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra, illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (Fontos! A támogatott munkálatokhoz kapcsolódó anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!);
 • ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 • olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Felhívás 2. pontjában meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;
 • ugyanazokra a tevékenységekre (munkákra), melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg
 • ugyanazon épületre / épületrészre benyújtott ismételt pályázat alapján, ha az előző pályázat nem kerül visszavonásra vagy elutasításra;
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;
 • olyan ingatlan vonatkozásában, a) amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy b) amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy c) amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;
 • mobilházakhoz,
 • fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (ez alól kivételt képeznek a csak napelemes pályázatok);
 • olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását.

 

Elszámolható költségek:

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek):

 • 1 kWp napelem rendszer kivitelezési költsége (anyag- és munkadíj együtt): 520.700 forint
 • 3 fázis bevezetése: az illetékes elosztótársaság hatályos díjszabása szerint 57.600 forint
 • villanyóra szabványosításának költsége: 172.800 forint
 • napelemes rendszer legmagasabb elszámolható költsége: 2.896.108 forint
 • energiatanúsítvány: 25.400 forint
 • műanyag nyílászárók (anyag- és munkadíj együtt): 82.600 forint/nyílászáró négyzetmétere
 • 5 kW teljesítményű akkumulátoros tároló (anyag-, felszerelési és beüzemelési díj együtt): 3.521.405 forint
 • fűtőpanelek kivitelezése 1 db lakásban / épületben (anyag- és munkadíj együtt): 565.323 forint
 • 9 kW teljesítmény alatti levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 1.941.107 forint
 • 9 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 2.667.000 forint

Levegő-levegő, illetve földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül vállalkozási szerződés megkötésre.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:

 • napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
 • fűtési rendszerek telepítése, kialakítása,
 • energetikai tanúsítvány készítése,
 • akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése, továbbá
 • nyílászárók cseréje.

 

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni törzslapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő).

 

Előleg:

A projekt utófinanszírozású tevékenységeire támogatási előleg igényelhető. Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.

 

Támogatás mértéke: max. 100%

 

Támogatás összege: min. 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.896.108 Ft,
 2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 9.368.464 Ft,
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 11.559.214 Ft.

 Új támogatási lehetőség (50%-os otthon felújítási támogatás)

A rendelkezésre álló EU-s keretek kimerülése miatt 2020. november 5-én éjfélkor megszűnik a 0%-os kamatozású, napelemes rendszerek telepítéséhez igényelhető MFB-hitel elérhetősége.

A 2020. őszén a megújuló energiát hasznosító technológiai beruházások iránti kimagasló mértékű kereslet következtében elapadó pénzügyi forrás helyébe új támogatási konstrukció lép. A 2021. január 1-től elérhető Lakásfelújítási támogatás és a hitel közötti legnagyobb különbség, hogy az új konstrukció csak utólag, az érintett munkákról kiállított számla bemutatása ellenében igényelhető.
További részletek:
– A támogatás összege a költségvetés fele, maximum 3 millió forint.
– Az összeget csak gyermeket nevelő szülő igényelheti, azonban a támogatás nem kötött CSOK felvételéhez.
– A felújítási támogatást a benyújtott számlák alapján utólag kapja az igénylő, vagyis a kívánt összeget előzetesen meg kell finanszírozni.
– A 3 millió forint felújítási támogatás a számlák visszatérítéséig akár személyi kölcsönnel vagy lakáshitellel is finanszírozható.

Fontos tudnivaló, hogy a lakásfelújítási támogatással épített rendszereinknél marad az áramszolgáltatókkal szemben jelenleg is érvényben lévő szaldós elszámolás!

KI PÁLYÁZHAT?

 • a meglévő otthont lehet a támogatásból szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni,
 • feltétele legalább egy legfeljebb 25 éves gyermek (a 12. hetétől a magzat is számít) a háztartásban,
 • a támogatás a beruházás felére, maximum 3 millió forintig vehető igénybe,
 • nem muszáj 3 millió forintra igénybe venni, kisebb összeg is igényelhető,
 • ugyanaz a család csak egyszer veheti igénybe,
 • házaspárok, élettársak, egyedülállók és elváltak is igényelhetik, ha gyermeket nevelnek,
 • a megváltozott képességűek, gyodra jogosult gyermekek esetében a 25 éves életkorral nem kell számolni,
 • az egyszülős családok is igénybe vehetik a nevelt gyermekek számától függetlenül,
 • a gyermekeket külön-külön nevelő elvált szülők a támogatáson is osztozhatnak, de ha a két szülő közül csak az egyik nevel gyermeket, akkor ő a jogosult.
FELTÉTELEK

 • legalább egy nevelt gyermek 25 év alatt
 • legalább 1 éves folyamatos tb-jogviszony, maximum 30 nap megszakítással, a felsőoktatási jogviszony is számít, az utolsó 3 hónapban az álláskeresési járadék is figyelembe vehető, és a nyugdíj mellett végzett munka is beszámítható,
 • köztartozásmentesség.
IGÉNYBEVÉTEL RÉSZLETEI

Igénybevétel lehetőségei:

 • minden család csak egyszer veheti igénybe a felújítási támogatást,
 • ha eladják a lakást, akkor sem kell visszafizetni a támogatást, de többször már nem élhetnek vele,
 • ha valaki más veszi meg ugyanazt a lakást, akkor ő felveheti ugyanarra a lakásra,
 • január 1-jét követően elindult felújításokra lehet igénybe venni,
 • gyűjteni kell az számlákat az anyagról és a munkáról, és szerződést kell kötni a munkára, erről egy blanketta szerződést ad a kormány, ezeket kell benyújtani az államkincstárhoz,
 • anyagköltség és munkadíj fele-fele arányban igényelhető, vagyis legfeljebb 1,5-1,5 millió forint támogatás igényelhető ezekre egyenként,
 • a kormányhivatalok dolga lesz a felújítások megvalósulásának ellenőrzése, a támogatás kézhezvételét követően 6 hónapon belül bármikor ellenőrizhet a kormányhivatal.

Mire lehet igénybe venni?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások
alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
jf ) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség
(így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,

Elnyerték tetszését a pályázati, támogatási lehetőségek? Küldjön nekünk üzenetet! SEGÍTÜNK!

Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére!

GDPR - Adatvédelmi szabályzat »»